Belediyeler

Ülkemiz deprem kuşağında bulunmaktadır ve yapılaşma alanları deprem tehlikesi bulunan alanlarda yoğunluk gösterebilmektedir. 2018 yılında yenilenen ve resmi gazetede yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası sismik riski tüm iller için göstermektedir. Bu haritaya göre yer yer deprem tehlikesi artmıştır. Türkiye deprem tehlike haritası, Maden Tetkik Arama tarafından belirlenen ve yapısal özellikleri bilinen fay hatları üzerinden oluşturulmuştur. Konya’da 8 Kasım 2021’ de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile deprem tehlikesi az, neredeyse hiç olmayan Konya ilinin bile hasar verici, yıkıcı depremlere maruz kalabileceğini göstermiştir.

“Ülkemizde, il afet risk azaltma planlarının hukuki dayanağı, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayı- lı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri” başlıklı 52. maddesinin ikinci fıkrasıdır. Bu fıkrada, il afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri sayılmakta, bu görevler arasında “Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak” hükmü bulunmaktadır. Diğer taraftan, 11. Kalkınma Planı’nda, afet risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesinin amaçlandığı ifade edilmekte, afet yönetimi hedefleri arasında il düzeyinde afet risk azaltma planlarının hazırlanması yer almaktadır. Ek olarak, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023’te yer alan ilgili eylemde, “risk azaltma strateji planlarının geliştirilmesi”nden bahsedilmektedir.” AFAD İRAP kılavuzundan alınmıştır.

AFAD stratejik eylem planında 2023 yılına kadar bütün illerin afet hazırlık ve risk azaltma planlarını oluşturmaları beklenmektedir. Eylem Planlarını ile 2030 yılına kadar gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Afetler içerisinde deprem en çok yıkıcı etki gösterecek afetler arasındadır ve il içinde bulunan binaların, altyapının, önemli elektrik ve gaz iletim hatlarının risk durumunun tespit edilmesi ve bu risk durumunun harita üzerine işlenmesi gerekmektedir.

Belediye olarak, il içinde meydana gelecek afetlerden meydana gelecek zararlardan en çok etkilenecek kurum siz olacaksınız.

- Deprem tehlikesine karşı ne kadar hazırlıklısınız?

İlinizde bulunan binalara ait bir envanter oluşturdunuz mu?

Mevcut betonarme binalarınıza ait deprem risk durumunu biliyor musunuz?

Riskli bölgeleri belirlediniz mi? İl Afet Risk Azaltma Planınız var mı? Ne kadar yeterli?

Binanızın deprem tehlikesi karşısında riskini biliyor musunuz? Bulunduğunuz bölgenin deprem riskini biliyor musunuz?

İl Afet Risk Azaltma Planınız mı ihtiyacınız var? Eylem Planlarınız hazır mı?

İliniz için risk önceliklendirmesini yaptınız mı?

Simurg Resilience: Deprem Risk ve Dirençlilik Karar Destek Yazılımı sizler için;

- Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (2019) – Sokak Tarama yöntemi ile Bina Bilgi Formu verileri kullanılarak bina riskini ve performans puanını hesaplar.

- Türkiye için geçmiş depremlerde hasar gören bina bilgileri kullanılarak akademisyenler tarafından geliştirilmiş olan ön değerlendirme yöntemleri ile binanıza dair hasar durumunu tahmin eder.

- Orta ve Ağır Hasarlı binalar için günün farklı saatlerinde meydana gelebilecek bir tasarım depremi altında can kaybını ve mal kaybını hesaplar.

- Ayrı bir paket olarak ve yapay zeka yöntemi kullanarak geliştirdiğimiz ön değerlendirme yöntemi ile binaların tasarım depremi altında kapasitelerinde meydana gelebilecek kapasite düşüşü tahmin edilir ve tahmini hasar ve güçlendirme durumlarına göre dirençlilik parametreleri her bina için hesaplanır.

- Yapay zeka kullanılarak yapılan hesaplamalarda bina önem katsayısına ve ekonomik değerine bağlı olarak risk endeksi hesaplanır. Afet anında kapasitesinin ne kadar düşeceği tahmin edilir ve farklı güçlendirme yüzdelerine bağlı olarak kullanım dışı olma sürelerini hesaplar ve dirençlilik eğrileri oluşturur.

- Koordinata bağlı girilen veriler haritalar üzerinde raporlanır.

- Bina envanteri oluşturulur. Kullanıcı bina envanterini hesaplama sonuçları ile birlikte excel formatında indirebillirler. Her bina için ayrı ayrı özet sonuç sayfası mevcuttur ve bölgesel yapılacak çalışmalar için binaların teknik bilgilerine yönelik istatistiksel verileri özetlenmiştir.

Simurg Resilience: Deprem Risk ve Dirençlilik Karar Destek Yazılımı ile yapabilecekleriniz;

Simurg Resilience platformu Türkiye için geçerli ön değerlendirme yöntemlerine dayanarak betonarme binalara ait risk durumunuzu farklı yöntemlerle tahmin eder. Bunları haritalar üzerinde işleyerek karar mercilerine eylem planlarını oluşturmalarında kolaylık sağlar. Böylelikle, ilinizde bulunan binalar için bina envanterinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Deprem tehlikesi altında bina bazında can ve mal kaybı tahminlerini hesaplayabilirsiniz. Yapay zeka yöntemi ile risk indeksi ve dirençlilik hesaplamalarını yapabilirsiniz.

Program kapsamı dışında kalan ve detaylı performans analizi gerektiren;

- Betonarme Yapılar (Detaylı performans Analizi)

- Yığma yapılar

- İletim hatları

- Yüksek yapılarınız

- Kamu binalarınız

- Köprüleriniz

İçin detaylı deprem performans analizi hesaplamaları için teknik destek ve danışmanlık veriyoruz.

Detaylı bilgi...

Simurg Resilience