Simurg Resilience

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Aydınlatma Metni

Simurg Yazılım ve Mühendislik Limited Şirketinin sunduğu bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Simurg Yazılım ve Mühendislik Limited Şirketi
Adres Gülbahçe Mah. Gülbahçe cad. Kuluçka Merkezi Binası No:1/145 İç Kapı No:21 Urla İzmir
MERSİS No 0770096250500001
Ticaret Sicil No 2073101
Tel
Web Sitesi https://simurgresilience.com

Kişisel Veriler

Kanun hükümleri uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Müşterinin; verilecek hizmet kapsamında ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta, analizini yaptıracağı taşınmazının bilgileri de kişisel veri kapsamında şirketimizce işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

1.1. Kanun Kapsamında İşleme

KVKK 5. maddesi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak ad, soyad, adres, telefon bilgileriniz işlenmektedir. Satın alacağınız hizmet paketlerine göre ayrıca açık rızanızın isteneceği 2.2 bölümünü okumaya devam ediniz.

2.2. Verilen İzin Kapsamında İşleme

Mevzuat hükümleri uyarınca açık rızanızın olduğu hallerde, toplanan kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak; zorunlu olması halinde daha önce alınan ticari elektronik ileti izni kapsamında, reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mevcut veya sunulacak ürün ve/veya hizmetlerinin ve/veya özelliklerin tanıtılması amacıyla işleyebiliriz. Toplanan Kişisel Veriler; yazılım, bulut, merkezi sunucu, web sitesi veri tabanına kaydedilebilmektedir.

Bunun dışındaki kişisel verilerinizi; e-posta bilgileriniz ile hizmet sunulacak taşınmaza ilişkin bilgiler ilâ açık ve anlaşılır biçimde aktarılmış aydınlatma metnini okuduğunuzu onayladıktan sonra ulaşılabilen, kullanıcı adı ve şifresi alınarak giriş yapılan sayfalardaki tercihlerizi, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verilerinin işlenmesi açık rızanız olmadığı sürece işlenmemektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

2.1. Olağan Aktarma

İşlenen kişisel verileriniz KVKK 8 gereği hukuka uygun olarak Kişisel verilerin Korunması Politikamızda detaylandırıldığı şekilde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

2.2. Yurtdışına Aktarma

Web sitemizde ki sunucumuz Amazon'un Bulut sisteminde çalışmaktadır. Sunucumuz Avrupa (Frankfurt) bölgesinde hizmet vermektedir. Veritabanımız ise Amazon'un Avrupa (Frankfurt) bölgesinde hizmet vermektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, Başvuru Formu doldurarak, şirketimizin “Gülbahçe Mah. Gülbahçe cad. Kuluçka Merkezi Binası No:1/145 İç Kapı No:21 Urla İzmir” adresine eya @simurgresilience.com.tr adresine VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de yer alan usullerle gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. Bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Yazılı başvurularda, Türkçe doldurduğunuz ıslak imzalı formu, şirketimizin “Gülbahçe Mah. Gülbahçe cad. Kuluçka Merkezi Binası No:1/145 İç Kapı No:21 Urla İzmir” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu Türkçe olarak doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:

Email : info@simurgresilience.com

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

İş bu Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Politikamızı onayladığınız takdirde;

  1. Ad, Soyad, T.C. Kimlik , telefon, e-posta ve adres bilgileriniz, sizlerle gerçekleştirilecek olan iletişim ve fatura işlemleri ,
  2. Söz konusu taşınmaz için kullanıcı tarafından girilen bina bilgileri ile teknik bilgiler, analizlerin gerçekleştirilmesi ve kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi

için 6698 sayılı kanunun ilgili hükümleri gereğince belirtilen sürede saklanacak ve süre sonunda imha edilecek olmasını ve araştırma, geliştirme çalışmalarında kullanılacak verilerin anonimleştirilerek kullanılmasını kabul ettiğinizi beyan ediyoruz.

E.posta: iinfo@simurgresilience.com

Simurg Resilience